Actievoorwaarden Hematon

Februari 2023

Super dat je in actie wilt komen voor Hematon. We zijn iedereen die een actie of evenement wil organiseren voor Hematon ontzettend dankbaar. Hematon zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een vorm van bloedkanker, lymfeklierkanker en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan, maar ook voor hun naasten en nabestaanden. We maken ons sterk voor betere diagnose en behandelingen, een sneller herstel en betere re-integratie in werk en in de maatschappij. Het werk wordt verzet door vrijwilligers, maar we maken ook onkosten. Daarom kunnen we donaties en geld opgehaald via sponsoracties goed gebruiken. Elk bedrag, groot en klein, is welkom.

Bij deze acties gelden onderstaande voorwaarden.

Actievoorwaarden voor het organiseren van een evenement of actie ten behoeve van Hematon

We vinden het ontzettend fijn dat jij ons wilt helpen. Om ervoor te zorgen dat jouw actie of evenement aansluit op onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden: 

  1. Je gaat een actie organiseren voor Hematon en je verklaart hierbij dat jouw actie of evenement aansluit bij onze missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een vorm van bloedkanker en hun naasten.
  2. Hematon kan een actie weigeren als deze in strijd is met het doel en de beginselen van Hematon.
  3. Je organiseert jouw actie of evenement voor eigen risico. Hematon is niet aansprakelijk voor enige schade die jij lijdt of mocht lijden in verband met jouw evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart Hematon van aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie.
  4. Door het organiseren van jouw evenement of actie geef je Hematon toestemming om je gegevens te gebruiken voor communicatiedoeleinden. 
  5. Hematon zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform onze privacyverklaring. 
  6. Als je foto’s van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om toestemming te vragen aan de fotograaf en de mensen die op de foto staan. Dit in verband met intellectuele eigendomsrechten en de privacy van de betrokken personen. 
  7. Wil je promotiemateriaal ophangen in openbare ruimtes? Vergeet dan niet om daar toestemming voor te vragen. 
  8. Als je organisaties bij jouw actie betreft die actief zijn binnen de farmaceutische industrie, dan is altijd overleg met Hematon nodig. Ook bij samenwerking met de ‘commercieel medische industrie’ is terughoudendheid geboden. Overleg bij twijfel met Hematon.

Hartelijk dank en veel succes bij de organisatie van je actie!